AS LIVIKO privaatsuspoliitika

AS Liviko privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel AS Liviko töötleb oma klientide isikuandmeid. Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad ettevõtte poolt pakutavaid kaupu ning kes külastavad kaupluseid ja veebisaite. AS Liviko kasutab isikuandmeid Teie parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadustest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.

AS Liviko klientide isikuandmete vastutavate töötlejate kontaktandmed on:
AS Liviko – aadress Masina 11, Tallinn 10144, e-post. liviko@liviko.ee

PRIVAATSUSPOLIITIKA ULATUS
Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad AS Liviko poolt pakutavaid kaupu ning kes külastavad ettevõtte kaupluseid ja veebisaite. Liviko E-kaupluse klientide isikuandmete töötlemise tingimused on kättesaadavad siin: https://www.livikostore.ee/ostuinfo/

MILLISEID ISIKUANDMEID AS LIVIKO KOGUB?
AS Liviko võib teenuse parima osutamise eesmärgil teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult Teie nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, eelistatav keel, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad).

KUIDAS AS LIVIKO ISIKUANDMEID KOGUB?
AS Liviko kogub Teie isikuandmeid Teie nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul Teie poolt toodete ja teenuste ostmisel ja kasutamisel. AS Liviko kogub Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

MILLISTEL EESMÄRKIDEL AS LIVIKO ISIKUANDMEID TÖÖTLEB?
AS Liviko töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
 • kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
 • kliendi päringutele vastamine
 • kliendisuhete arendamine ja analüüs
 • toodete ja teenuste pakkumine
 • otseturundus
 • õigustatud huvi
 • tarbijaharjumuste uurimine
 • teenuste haldamine ja arendamine
 • veebilehe kasutamine ja täiustamine
 • loosimiste ja küsitluste läbi viimine
 • müügistatistika koostamine
 • isikute ja vara kaitse
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks

KUIDAS AS LIVIKO TEIE ISIKUANDMEID KAITSEB?
AS Liviko kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad kliendiandmebaasides ja veebilehtedel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

TEIE ISIKUANDMETE EDASTAMINE
AS Liviko võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad meile vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, makse- ja postiteenuse osutajad). Kõigi kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellele AS Liviko isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Ajakohase nimekirja kõigi volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb AS Liviko kliendile kättesaadavaks kliendi taotluse alusel.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TÄHTAEG
AS Liviko võib töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik ettevõtte ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

OTSETURUNDUS
AS Liviko võib Teie nõusolekul kasutada Teie edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta. Juhul, kui Te ei soovi enam otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes meiega ühendust.

KÜPSISTE KASUTAMINE
AS Liviko veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

 • Veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised:
 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 • vanusepiirangu küpsised, mille eesmärk tuleneb seadusest;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid

ISIKUSTAMATA ANDMETE TÖÖTLEMINE
AS Liviko veebilehtede külastamisel võib AS Liviko koguda Teilt isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet. Nimetatud andmeid töödeldakse anonüümselt ning andmeid kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

VIDEOSALVESTUSED
AS Liviko kauplustes on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja ja valvekaamerate omanik on AS Liviko. Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt. Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 60 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud järelevalvemenetlusega.

PROFILEERIMINE
AS Liviko võib kasutada Teie isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. AS Liviko ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

TEIE ÕIGUSED SEOSES TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA
Teil on igal ajal õigus küsida AS Livikolt, kellele Te olete oma isikuandmeid edastanud, Teie isikuandmeid, nõuda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning Teie isikuandmete kustutamist.

Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt AS Liviko andmekaitsespetsialistile e-posti aadressil liviko@liviko.ee Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.

AS Livikol on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline. AS Livikol on õigus keelduda Teie isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.

PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE
AS Livikol on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav AS Liviko veebilehel.

KAEBUSTE ESITAMINE
Juhul, kui Te leiate, et AS Liviko rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda ülaltoodud kontaktidel AS Liviko andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil liviko@liviko.ee Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee ) või kohtu poole.